Ostatnie Fotki

Historia

 

Kronika
Koła Łowieckiego Nr 454
"Orzeł"
w Tarnowskich Górach

 
Darz Bór!
Ważniejsze informacje z działalności Koła:
   
W m- cu kwietniu 1958 r. z inicjatywy Dowódcy Jednostki Wojskowej 2463 mjr. dpl. Stanisława WINIARSKIEGO powstało Koło Łowieckie Nr 454 na terenie m. Strzegomia pow. Świdnica.
   
W skład pierwszego Zarządu weszli kol. i tak:
Prezes Koła: kol. por. Leon PYTKO
Łowczy Koła: kol. por. Józef WOJTKOWIAK
Sekretarz Koła: kol. ogn. Michał JANUSIAK
Skarbnik: kol. st. ogn. Aleksander LEWCZUK
   
Jednostkę Wojskową 2463 w 1959 r. przy której już istniało Koło Łowieckie przeniesiono do m. Tarnowskie Góry, a wraz z nią członków Koła Łowieckiego.Nasze Koło otrzymało obwód Nr 95 o powierzchni 10. 200 ha terenu polno- leśnego w miejscowościach TARNOWSKIE GÓRY, RADZIONKÓW, PIEKARY ŚL., KOZŁOWA GÓRA, STOLARZOWICE, MIECHOWICE, MIKULCZYCE, BLACHÓWKA. Należy nadmienić, ze nasze Koło od początku powstania dzierżawiło obwód leśno- polny w okolicach SOKOŁOWSKO k/ WAŁBRZYCHA. Biorąc pod uwagę zmianę miejsca postoju Jednostki, dużą odległością od obwodu, braku dostatecznych sił i środków Koło było zmuszone rozwiązać umowę dzierżawną wspomnianego obwodu. Po przeniesieniu służbowym w 1960 r. z Jednostki Prezesa Koła kol. Leona PYTKO, Prezesem Koła został wybrany kol. Aleksander LEWCZUK z jednoczesnym pełnieniem obowiązków skarbnika Koła. Pozostały skład Zarządu Koła pozostał bez zmian.
   
Do 1960 r. Wojskowe Koło Łowieckie podlegały wyłącznie pod Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego i w roku tym Wojskowe Koło Łowieckie zostału podporządkowane całkowicie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. D. O. W. pozostawiło sobie prawo nadzoru nad kołami , które znajdowały się przy Jednostkach Wojskowych.
Na podstawie Zarządzenia Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego wszystkie koła na terenie województwa przyjęły pełną nazwę koła. Nasze koło przyjęło nazwę:

Koło Łowieckie Nr 454 " Orzeł" Tarnowskie Góry


 

Symbol naszego Koła Orzeł przedni
  
Nasze Koło w miesiącu lutym 1960 r. opracowało statut Koła przez kolegów myśliwych t. j. Zarząd Koła i n/ w członków stałych:
1. kol. OSTROWICZ Zbigniew
2. kol. MIELCAREK Jan
3. kol. WINIARSKI Stanisław
4. kol. SOLSKI Stanisław
5. kol. KOWALCZYK Leon
6. kol. RACHWAŁ Stanisław
7. kol. PFEIFER Ignacy
8. kol. LATOSIK Jerzy
9. kol. LEWCZUK Aleksander
   W początkowych latach istnienia Koła zostali przyjęci na członków n/ w myśliwi ze stażem myśliwskim:
1. kol. leśniczy Józef ZACHACZEWSKI
2. kol. Jan SZCZESNY
3. kol. Polikarp FIRA
4. kol. leśniczy Romuald WIŚLAK
5. kol. leśniczy Józef KURSKI
6. kol. Józef KACZKOWSKI
7. kol. Zenon  FILIPIAK
8. kol. Adolf LECH
9. kol. Józef KLYTA
10. kol. Stefan ZIELINSKI
11. kol. Józef OLSZEWSKI
12. kol. Jan SZCZEPAŃSKI   I
13. kol. Janusz STRZAŁKA
14. kol. Marian LOREK
15. kol. Henryk LUKOSZCZYK
16. kol. Paweł MAJNICZ
17. kol. Tadeusz MSZYCA
18. kol. Tadeusz JARZECKI
19. kol. Jan SZCZEPAŃSKI   II
20. kol. Janusz WASILEWSKI
21. kol. Jerzy DOMICZ
22. kol. dr. Eugeniusz KLIBER
23. kol. Henryk KOSSAKOWSKI
   
W 1966 r. decyzją Wojewódzkiej Rady Łowieckiej oraz Zarządu Wojewódzkiego P.Z.Ł. dzierżawiony przez nasze Koło obwód został podzielony na dwa obwody- obwód Nr 95 oraz obwód Nr 96.Nasze Koło pozostało przy obwodzie Nr 96 o powierzchni 5200 ha, t. j. prawa strona od szosy Tarnowskie Góry- Bytom.
  
Do 1975 r. istniały Powiatowe Rady Łowieckie. Wówczas funkcje Powiatowych Łowczych pełnili kolejno: kol. inż.Bernard JEZIORSKI oraz kol. inż. Sylwester ŻEBROWSKI, natomiast sekretarzem Powiatowej Rady Łowieckiej był członek naszego Koła kol. Jan MIELCAREK, który był dobrym organizatorem. Zapoczątkował On treningi oraz zawody strzeleckie w naszym powiecie, co nadal jest kontynuowane.
  
W 1962 r. Koło nasze rozpoczęło hodowlę bażanta za pieniądze uzyskane z organizowania zabaw w Kasynie Oficerskim. W początkowym okresie zakupiono 150 szt. , które odchodowano i wypuszczono do łowiska na terenie: Blachówka i Segiet- magazyn materiałów wybuchowych. W hodowli i rozpowszechnianiu bażanta w naszym lowisku wyróżnili się i duży wkład pracy w okresie początkowym włożyli kol. : Jan MIELCAREK, Aleksander LEWCZUK i Jerzy LATOSIK. Zamierzony cel został w pełni osiągnięty, albowiem w następnych latach pozyskiwano spore ilości bażantów na polowaniach leśno- polnych.
 Na zdjęciu: wypuszczanie pierwszej partii bażantów do łowiska w roku 1962 r.
kol. Stanisław RACHWAŁ i Jerzy LATOSIK

  
Na wiosnę 1964 r. wybrano nowy Zarząd Koła:
1. kol. Aleksander LEWCZUK- Prezes
2. kol. Jan MIELCAREK- Łowczy
3. kol. Jerzy LATOSIK- Sekretarz
4. kol. Polikarp FIRA- Skarbnik
Komisja rewizyjna w składzie:
1. kol. Jan SZCZESNY- Przewodniczący
2. kol. Józef KACZKOWSKI- Członek
3. kol. Józef OLSZEWSKI- Czlonek
  
W początkowych latach Koło uprawiało poletko na placu ćwiczeń wojskowych w miejscowości Bobrowniki Śl. , które obsiano owsem i wyką, co w pełni zabezpieczało wykładanie karmy podczas zimy w całym łowisku. Ponadto nawiązano dobrą współpracę z dyrektorami PGR: Stolarzowice, Grzybowice, Radzionków i Wesoła, skąd nasze Koło otrzymywało nieodpłatnie wystarczająco dużo karmy, żeby zabezpieczyć tamtejsze łowiska( poślad, okopowe). W zamian Zarząd Koła zapewniał tamtejszym PGR- om pomoc przy różnych pracach polowych( żniwa, wykopki). Poza tym dbano również o zwalczanie w łowiskach drapieżników jak wałęsające się psy i koty oraz sroki, co miało istotny wpływ na rozwój zwierzyny i ptactwa( kuropatwy i bażanty). W tym względzie Zarząd Koła ustalił limit odstrzału tych drapieżników na każdego myśliwego Koła, z którego każdy myśliwy musiał się rozliczyć( końcówki uszu psów i kotów, nóżki srok) na końcu sezonu łowieckiego( za niewywiązanie się płacono punkty karne). Efektem tego było dobre pozyskanie zwierzyny drobnej. W latach 1960- 1979 kiedy Koło nasze posiadało jeden duży obwód polno- leśny, pozyskiwanie zwierzyny przedstawiało się następująco: w sezonie strzelano średnio: 130- 150 zajęcy, 200- 250 kuropatw, 40- 60 bażantów, ok. 60 kaczek, 4-6 kozłów, 5- 7 saren i koźląt. Kiedy Koło nasze pozostało przy obecnym obwodzie pozyskiwanie zwierzyny zmniejszyło się o połowę, natomiast kuropatw aż o 2/3.
   
W  początkowym okresie istnienia Koła dzików w naszym obwodzie nie było, pojawiły się dopiero w latach następnych, gdzie pozyskiwano w sezonie 4- 5 sztuk. Do bardzo dobrych wyników należy wspomnieć jedno polowanie zbiorowe( leśne- Segiet) , gdzie padło 32 zajęcy, w tym 5 szt. strzelił kol. LEWCZUK( na jednym stanowisku). Natomiast na polowaniach na kuropatwy, myśliwi naszego Koła uzyskiwali dobre wyniki w zależności od umiejętności strzeleckich, Na przykład na jednym z polowań wyróżnili się:
kol .Zbigniew OSTROWICZ- 20 kuropatw
kol. Jan MIELCAREK- 16 kuropatw
kol. Jerzy LATOSIK- 12 kuropatw
Pozostali koledzy strzelili w granicach 4- 8 kuropatw. Na jednym z polowań na zające w okolicy Radzionków- Bobrowniki strzelono 21 szt. ( koledzy żartowali, że było to jak " oczko" w grze w karty).
   
Należy wspomnieć kilka słów o kol. Zbigniewie OSTROWICZU, który był wspaniałym myśliwym( podobnie jak jego ojciec) strzelał doskonale, nauczył kilku kolegów z naszego Koła sztuki strzelania do drobnej zwierzyny i ptactwa. Kolega Ostrowicz posiadał dobrą broń śrutową jak również kulową. Miał on również doskonałego psa dzikarza, rasy foksterier wabiącego się " Ciapek". Był to dobrany duet w polowaniu na dziki, kol. Ostrowicz będąc w naszym Kole( około 7 lat) srzelił ze swoim Ciapkiem kilkanaście dzików w naszym obwodzie łowieckim( Stolarzowice- Miechowice). Po udanych polowaniach( na dziki) kol. Ostrowicz zapraszał kolegów na " ostani miot" do gospody " Małgosia" w Reptach Śl. co wcale nie należało do rzadkości. Na polowaniach na zające była w naszym Kole zasada( w zależności od pokotu w danym dniu) , że każdy myśliwy wracał do domu z zającem.
   
Każdego roku urządzano polowania " Hubertowskie". Pierwsze takie polowanie urządzono przy leśniczówce u kol. WIŚLAKA, gdzie żony kolegów przygotowały bigos i grochówkę. Po posiłku urządzono dla naszych żon " zawody" strzeleckie, przy czym było dużo zabawnych sytuacji.
   
Od pewnego czasu obwód nasz został podzielony na łowiska i Zarząd Koła przydzielił poszczególnym kolegom swe łowiska, w celu zwalczania kłusownictwa i drapieżników przez cały rok, jak również dokarmianie zwierzyny polnej i leśnej w okresie zimy. Dawało to dobre wyniki w sezonie łowieckim.
Opiekunem łowiska PGR Wesoła został kol. Romuald WIŚLAK
Opiekunem łowiska  Miechowice został kol. Jan SZCZESNY
Opiekunem łowiska Bytom Północ został kol. Polikarp FIRA
Opiekunem łowiska Tarnowskie Góry- Segiet zostali kol. LEWCZUK i LATOSIK
   
W tym okresie w naszym Kole zostali odznaczeni niżej wymienieni koledzy Medalami za Zasługi dla Łowiectwa:
1. kol. Jan MIELCAREK- medalem brązowym, srebrym i złotym
2. kol. Aleksander LEWCZUK- medalem brązowym i srebrnym
3. kol. Polikarp FIRA- medalem brązowym
4. kol. Jerzy LATOSIK- medalem brązowym
5. kol. Jan SZCZEPAŃSKI- medalem brązowym
   
Opuścili nasze szeregi udając się do krainy " Wiecznych Łowów" następujący koledzy:
1. kol. Józef ZACHACZEWSKI
2. kol. Romuald WIŚLAK
3. kol. Marian LOREK
4. kol. Henryk KOSSAKOWSKI
5. kol. Józef KLYTA
   
Wiosną 1968 r. wybrano nowy Zarząd Koła w następującym składzie:
1. kol. Adolf LECH- Prezes
2. kol. Stanisław RACHWAŁ- Łowczy
3. kol. Jerzy LATOSIK- Sekretarz
4. kol. Polikarp FIRA- Skarbnik
Komisja Rewizyjna pozostała w składzie dotychczasowym: kol. Jan SZCZESNY, kol. Leon KOWALCZYK, kol. Józef KACZKOWSKI. W okresie tym członkowie naszego Koła w ramach prac społecznych posadzili sadzonki drzew liściastych na nieużytkach przy ulicy Górniczej nieopodal obwodnicy w Tarnowskich Górach( ogrodnictwo p. Karasia). Wybudowano również kilka ambon myśliwskich, z których jedna została doszczętnie spalona przez nieznanych sprawców.
   
W kwietniu 1972 r. na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym wybrano nowy Zarząd Koła w skład którego weszli:
1. kol. płk. Paweł MAJNICZ- Prezes
2. kol. Jan MIELCAREK- Łowczy
3. kol. Jerzy LATOSIK- Sekretarz
4. kol. Polikarp FIRA- Skarbnik
W okresie tym zakupiono 100 bażantów, które wypuszczono do łowiska u kol. Wiślaka oraz na filtrach- Rokitnica. Do udanych polowań na drobną zwierzynę należy zaliczyć polowanie na terenie PGR Stolarzowice, na którym pokot na koniec polowania liczył 35 zajęcy i 6 bażntów. Królem polowania został kol. LATOSIK- 9 zajęcy, 1 bażant. Wicekrólem został kol. SZCZESNY- 5 zajęcy.
   
Na wiosne 1974 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze członków Koła, na którym został powołany nowy Zarząd w skład którego weszli następujący koledzy:
1. kol. płk. Marian LOREK- Prezes
2. kol. Stanisław RACHWAŁ- Łowczy
3. kol. Aleksander LEWCZUK- Sekretarz
4. kol. Polikarp FIRA- Skarbnik
   
Na prośbę Zarządu naszego Koła Łowieckiego Dyrekcja Tarnogórskich Zakładów Dolomitowych w Suchej Górze wyraziła zgodę na bezpłatne korzystanie z pomieszczeń po byłym kurniku na terenie magazynu materiałów wybuchowych. pomieszczenie to zostało wykorzystane jako magazyn do przechowywania karmy( poślad, zboże, okopowe) celem dokarmiania zwierzyny na polach i w lesie. Lokalizacja tego magazynu okazała się korzystna dla Koła gdyż znajdowała się w bezpośredniej bliskości naszego łowisna nr 1. W załatwianiu dzierżawy tego obiektu od TZD przysłużyli się : kol. Jan MIELCAREK, kol. Stanisław RACHWAŁ, kol. Jerzy LATOSIK.
   
Na wiosnę 1976 r. na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym zostały wybrane nowe władze Koła. Do Zarządu weszli następujący koledzy:
1. kol. Jan SZCZEPAŃSKI   I- Prezes
2. kol. Jan MIELCAREK- Łowczy
3. kol. Jerzy LATOSIK- Sekretarz
4. kol. Henryk LUKOSZCZYK- Skarbnik
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: kol. Aleksander LEWCZUK, kol. Jan SZCZESNY, kol. Janusz STRZAŁKA.
   
W celu podniesienia kwalifikacji strzeleckich organizowano zgodnie z zaleceniem Zarządu Wojewódzkiego P. Z. Ł. treningi oraz zawody strzeleckie na strzelnicy myśliwskiej w Bańgowie, w których to udział brali wszyscy członkowie naszego Koła. W zawodach strzeleckich w tym okresie wyróżniło się kilku kolegów, między innymi: kol. Jan MIELCAREK, kol. Antoni WYLĘŻEK, Jerzy LATOSIK i kol. Polikarp FIRA.
   
W latach 1978- 88 zostali przyjęci do naszego Koła następujący koledzy:
1. kol. Andrzej MUSZKIET
2. kol. Janusz PALMOWSKI
3. kol. Zygmunt DYDAK
4. kol. Antoni WYLĘŻEK
5. kol. Alfred BLUSZCZ
6. kol. Jacek ZAŁĘSKI
7. kol. Grzegorz BIENIOK
8. kol. Ryszard ŁUKASIK
9. kol. Zenon PISAREK
10. kol. Ryszard BROL
11. kol. Henryk RATUSZNY
12. kol. Marek PĘDZIŃSKI
13. kol. Ryszard WOJTACHA
14. kol. Jan WOJTACHA
15. kol. Tadeusz BAGIŃSKI
16. kol. Franciszek WYLĘŻEK
17. kol. Jan WIADEREK
18. kol. Karol HELIOSZ
19. kol Bogusław ŻOK
20. kol. Leon SEDLACZEK
21. kol. Leszek PUSTUŁKA
22. kol. Andrzej KOZŁOWSKI
23. kol. Wacław NAWROCKI
24. kol. Janusz ZIĘTEK
  
Wiosną 1980 r. na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym wybrano Zarząd Koła w składzie:
1. kol. Andrzej MUSZKIET- Prezes
2. kol. Jan MIELCAREK- Łowczy
3. kol. Zenon PISAREK- Sekretarz
4. kol. Janusz STRZAŁKA- Skarbnik
Komisja Rewizyjna: kol. LEWCZUK, kol. SZCZESNY, kol. FIRA.
  
W roku 1980 wybudowano nową wolierę na bażanty na terenie magazynu materiałów wybuchowych przy Zakładach Dolomitowych. Materiał oraz siatkę do nakrywania sprowadził Prezes kol. Andrzej MUSZKIET. Następnie zakupiono 200 bażantów 6- cio tygodniowych z hodowli bażanta w Rogoźnej k/ Rybnika. Bażanty zostały umieszczone w wolierze i po kilku dniach aklimatyzacji zostały wypuszczone do lasu w okolicy magazynu materiałów wybuchowych , gdzie uprzednio w kilku miejscach wybudowano 6 szt. posypów, do których wyłożono karmę. W następnym okresie sprowadzono 150 szt. młodych bażantów, które zostały wypuszczone do łowiska u kol. WIŚLAKA. Następna partia bażantów starych w ilości 150 szt. została wypuszczona do łowiska Filtry- Grzybowice( kol. Jan MIELCAREK załatwił to w ramach odszkodowania za nielegalne polowanie od Koła Politechniki Gliwickiej, które to urządziło sobie polowanie na terenie naszego obwodu w okolicy PGR Grzybowice). W okresie tym wybudowano kilka ambon myśliwskich, przy których duży udział miał kol. Janusz STRZAŁKA. W okresie wypuszczania bażantów do łowiska Zarząd Koła każdorazowow wyznaczał w/ g grafików kolegów myśliwych do stawiania posypów i dokarmiania oraz ochrony bażantów przed drapieżnikami. Następnie wybudowano wolierę u kol. WIŚLAKA oraz magazyn na karmę u gospodarza prywatnego przy PGR Grzybowice.
  
W roku 1981- 13 grudnia został wprowadzony na terenie całego kraju stan wojenny. W okresie tym wprowadzono zakaz posiadania broni i w związku z tym myśliwi zostali zobowiązani przez Władze P.R.L. do zdeponowania wszelkiej broni do poszczególnych Komend Rejonowych M.O. w zależności od miejsca zamieszkania. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1982 r. Okres stanu wojennego wpłynął ujemnie na ochronę poszczególnych łowisk, gdyż myśliwi pozbawieni broni, nie mogli skutecznie chronić obwodu łowieckiego przed drapieżnikami oraz szerzącym się kłusownictwem. W okresie tym wydzierżawiono od ob. Klara Marek 0, 5 ha pola uprawnego na terenie leśnictwa Stolarzowice, z którego zbiory były uzupełnieniem karmy dla zwierzyny.
  
Wiosną 1982 r. na odbytym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym został wybrany Zarząd w następującym składzie:
1. kol. Andrzej MUSZKIET- Prezes
2. kol. Stanisław RACHWAŁ- Łowczy
3. kol. Aleksander LEWCZUK- Sekretarz
4. kol. Jan SZCZEPAŃSKI   II- Skarbnik
W skład Komisji Rewizyjnej weszli koledzy:
1. kol. Janusz STRZAŁKA- Przewodniczący
2. kol. Jan SZCZESNY- Członek
3. kol. Jerzy DOMICZ- Członek
W okresie tym rozwijano dalszą współpracę ze szkołami podstawowymi w naszym obwodzie i tak ze szkołami współpracowali:
1. kol. Aleksander LEWCZUK i Jerzy LATOSIK- Repty Śl.
2. kol. Jan MIELCAREK- Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 9
3. kol. Jan SZCZESNY- Miechowice
4. kol. Alfred BLUSZCZ- Stolarzowice
Uczniowie tych szkół brali udział w zbieraniu kasztanów i żołędzi, dostarczając zebrane zbiory dla naszego Koła. Zbiory te były wykładane do paśników celem uzupełnienia karmy dla zwierzyny płowej.
  
W kwietniu 1984 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła, na którym został wybrany nowy Zarząd, w skład którego weszli następujący koledzy:
1. kol. Andrzej MUSZKIET- Prezes
2. kol. Aleksander LEWCZUK- Łowczy
3. kol. Jan MIELCAREK- Sekretarz
4. kol. Jan SCZEPAŃSKI   II- Skarbnik
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. kol. Jan SZCZESNY- Przewodniczący
2. kol. Jerzy LATOSIK- Członek
3. kol. Zygmunt DYDAK
W okresie tym w dalszym ciągu Zarząd Koła dbał o podniesienie kwalifikacji strzeleckich u poszczególnych myśliwych, organizując treningi oraz zawody strzeleckie na strzelnicy myśliwskiej w Bańgowie. Na okres zimowy Zarząd Koła zakupił karmę w następujących ilościach:
1. poślad zbóż- 2 tony
2. siano- 400 kg
3. okopowe- 300 kg
4. sól- 50 kg
  
Na wiosnę 1986 r. zostało zwołane zebranie nadzwyczajne sprawozdawczo- wyborcze, na którym wybrano nowy Zarząd w następującym składzie:
1. kol. Andrzej MUSZKIET- Prezes
2. kol. Zygmunt DYDAK- Łowczy
3. kol. Jan MIELCAREK- Sekretarz
4. kol. Jan SZCZEPAŃSKI- Skarbnik
W skład Komisji Rewizyjnej weszli następujący koledzy:
1. kol. Jan SZCZESNY
2. kol. Jerzy LATOSIK
3. kol. Zygmunt DYDAK
Na zebraniu tym został postawiony wniosek o wykluczenie z naszego Koła kol. Stanisława RACHWAŁ, któremu postawiono zarzut ciągłych konfliktów i nieporozumień między członkami Koła. Po postawieniu wniosku do głosowania nad skreśleniem kol. Stanisława RACHWAŁ z listy członków , Nadzwyczajne Walne Zebranie większością głosów postanowiło skreślić z listy członków naszego Koła  kol. Stanisława RACHWAŁ, z dniem 11. 03. 1987 r.
  
W kwietniu 1989 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze naszego Koła, na którym wybrany został nowy Zarząd w skład którego wybrani zostali następujący koledzy:
1. kol. Andrzej MUSZKIET- Prezes
2. kol. Zenon PISAREK- Łowczy
3. kol. Jan MIELCAREK- Sekretarz
4. kol. Ryszrd BROL- Skarbnik
W tym okresie zostali przyjęci na członków naszego Koła n/ w koledzy:
1. kol. Wiesław ROZIK
2. kol. Andrzej DUL
3. kol. Janusz GÓRAJ
4. kol. Bernard GÓROWSKI
5. kol. Piotr KOCOT
6. kol. Wiesław KUCHARSKI
7.kol.  Zdzisław BOCK
8. kol. Stanisław MARCZYK
9. kol. Andrzej MIRSKI
10. kol. Józef OCHMAN
11. kol. Jan SKORUPA
12. kol. Zdzisław SZLĘZOK
13. kol. Sławomir CZUBER
14. kol. Jarosław HODYL
15. kol. Ireneusz KORANOWSKI
16. kol. Andrzej MICHALSKI
17. kol. Adam GLOMBIK
18. kol. Ryszard STACHOWICZ
19. kol. Andrzej KOJDA
20. kol. Marian SUSEK
21. kol. Rafał WOJTACHA
22. kol. Jacek SZCZEPAŃSKI
23. kol. Sebastian LIS
  
Na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym naszego Koła odbytego w dniu 9. 05. 1993 r. został wybrany Zarząd w skład, którego zostali wybrani niżej wymienieni koledzy:
1. kol. Andrzej MUSZKIET- Prezes
2. kol. Zenon PISAREK- Łowczy
3. kol. Ryszard BROL- Skarbnik
4. kol. Tadeusz BAGIŃSKI- Sekretarz
5. kol. Jan MIELCAREK- Członek Zarządu Koła
Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujących kolegów:
1. kol. Alfred BLUSZCZ- Przewodniczący
2. kol. Bogusław ŻOK- Członek
3. kol. Jan WIADEREK- Członek
W związku z pojawieniem się i rozrostem stanu dzików w naszym obwodzie, nowy Zarząd wydał kolegom odstrzały, celem redukcji nadmiernego stanu zwierzyny czarnej( uniknięcie opłat za odszkodowania). Następnie Zarząd podzielił obwód na poszczególne łowiska, które zostały przydzielone według kolejności następująco:

Łowisko Nr 1- Segiet, pola od Tarn. Gór- las:
kol. Alfred BLUSZCZ
kol. Jacek ZAŁĘSKI
kol. Eugeniusz KLIBER

Łowisko Nr 2- Blachówka- Stolarzowice:
kol. Andrzej MUSZKIET
kol. Ryszard BROL
kol. Jan WOJTACHA
kol. Andrzej DUL

Łowisko Nr 3- Leśniczówka Kasperek:
kol. Marek PENDZIŃSKI
kol. Janusz STRZAŁKA
kol. Zdzisław BOCK

Łowisko Nr 4- Górniki- Leśniczówka Biskup:
kol. Jan WIADEREK
kol. Ryszard ŁUKASIK
kol. Józef OCHMAN
kol. Piotr KOCOT

Łowisko Nr 5- Leśniczówka Miechowice:
kol. Leszek PUSTUŁKA
kol. Bernard GÓROWSKI
kol. Grzegorz BIENIOK
kol. Stanisław MARCZYK

Łowisko Nr 6- Leśniczówka Stolarzowice:
kol. Zenon PISAREK
kol. Wiesław ROZIK
kol. Tadeusz BAGIŃSKI
kol. Sebastian LIS

Łowisko Nr 7- Filtry Rokitnica:
kol. Bogusław ŻOK
kol. Henryk RATUSZNY
kol. Adam GLOMBIK
kol. Andrzej KOJDA

Łowisko Nr 8- Leśniczówka Wiślak:
kol. Karol HELIOSZ
kol. Jarosław HODYL
kol. Ireneusz KORANOWSKI
kol. Jan SKORUPA
kol. Ryszard STACHOWICZ

Łowisko Nr 9- Autostrada:
kol. Franciszek WYLENŻEK
kol. Rafał MARCZYK
kol. Wiesław KUCHARSKI

Łowisko Nr 10- Bytom północ:
kol. Jan SZCZEPAŃSKI
kol. Jacek SZCZEPAŃSKI
kol. Polikarp FIRA
kol. Andrzej MICHALSKI
kol. Marian SUSEK
kol. Janusz GÓRAJ
 


Na zdj. : kol. Zenon PISAREK przy strzelonym odyńcu w łowisku Nr 6 w Stolarzowicach ważącym w skupie
136 kg- rekord Koła!

  
W kwietniu 1995 r. na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym został wybrany nowy Zarząd w następującym składzie:
1. kol. Andrzej MUSZKIET- Prezes
2. kol. Zenon PISAREK- Łowczy
3. kol. Tadeusz BAGIŃSKI- Sekretarz
4. kol. Franciszek WYLENŻEK- Skarbnik
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali koledzy:
1. kol. Marek PENDZIŃSKI
2. kol. Bernard GÓROWSKI
3. kol. Jacek ZAŁĘSKI
  
W maju 1995 r. Zarząd zaapelował do wszystkich myśliwych naszego Koła o czynne wzięcie udziału w treningu strzeleckim na strzelnicy w Bańgowie, którego celem jest dalsze podniesienie umiejętności strzeleckiej. Na jesieni tegoż roku zorganizowano polowanie Hubertowskie na terenie lasu Repty- Blachówka. Zarząd zorganizował w tym dniu zabawę taneczną dla myśliwych wraz z rodzinami na sali u kolegi Ryszarda WOJTACHY, gdzie się wszyscy świetnie bawili.
  
W okresie od 1970- 1997 pozyskano w naszym kole następującą ilość zwierzyny:
Dziki- 251 szt.
Sarny- 227 szt.
Zające- 167 szt.
Bażanty- 315 szt.
Kaczki- 340 szt.
Kuropatwy- 198 szt.
Lisy- 23 szt.
Wykaz sporządzono na podstawie danych z odstrzałów indywidualnych jak również z protokołów polowań zbiorowych. Jak wynika z powyższego zestawienia, stan zwierzyny czarnej oraz płowej w naszym Łowisku był zadowalający. Natomiast zmniejszył się znacznie stan zajęcy. Stan kuropatw zmniejszył się do tego stopnia, że nasze Koło już od kilku lat zrezygnowało z odstrzału kuropatw w ogóle.

Do wyróżniających się myśliwych naszego Koła w tym okresie w pozyskiwaniu zwierzyny czarnej oraz saren należą:
1. kol. Andrzej MUSZKIET- Dziki- 77 szt., Sarna- 22 szt., Kozioł- 18 szt.
2. kol. Zenon PISAREK- Dziki 28 szt., Sarna- 20 szt., Kozioł- 12 szt.
3. kol. Franciszek WYLENŻEK- Dziki- 34 szt., Sarna- 17 szt., Kozioł- 10 szt.
   W okresie od 1970- 1997 r. z naszego Koła do Krainy Wiecznych Łowów odeszli niżej wymienieni koledzy:
1. kol. Paweł MAJNICZ
2. kol. Jan SZCZEPAŃSKI II
3. kol. Jan SZCZESNY
4. kol. Janusz WASILEWSKI
5. kol. Jerzy DOMICZ
6. kol. Stanisław WINIARSKI
7. kol. Jan MIELCAREK
8. kol. Jozef WOJTKOWIAK
9 kol. Zdzisław CZUBER
  
Zarząd Koła zwołał na dzień 25. 04. 1998 r. Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Koła , które odbyło się o godz. 14: 00 na świetlicy u kol. Ryszarda Wojtachy. Otwarcia zebrania dokonał Prezes kol. Andrzej MUSZKIET, zapoznając jednocześnie kolegów z porządkiem obrad. Kolega Prezes zapoznał zebranych ze sprawozdaniem działalności Zarządu Koła za okres 1997- 98 r. Następnie kol. Marek Pendziński odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 1997- 98, po czym udzielono absolutorium Zarządowi Koła. W związku z odejściem z naszego Koła dotychczasowego Łowczego- kol. Zenon PISAREK oraz Skarbnika- kol. Franciszek WYLENŻEK, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru i uzupełnienia składu Zarządu Koła. Obecny skład Zarządu wygląda następująco:
1. kol Andrzej MUSZKIET- Prezes
2. kol. Jan SKORUPA- Łowczy
3. kol. Tadeusz BAGIŃSKI- Sekretarz
4. kol. Marian SUSEK- Skarbnik
  
Zarząd Koła zwołał w dniu 24. 07. 98 r. zebranie Koła na sali u kol. Ryszarda Wojtachy w Reptach Śl. Zebranie zagaił ówczesny prezes Koła kol. Andrzej Muszkiet. Celem zebrania było przede wszystkim zapoznanie wszystkich kolegów naszego Koła z aktualnym Regulaminem Polowań na sezon 1998- 99 r. oraz ustalenie daty obchodu 40- tej rocznicy powstania naszego Koła . Datę tą wybrano na dzień 15. 08. 1998 r.
  
W dniu 15.08.1998 odbyło się strzelanie na strzelnicy w Bańgowie z okazji 40- lecia powstania naszego Koła " Orzeł" Tarnowskie Góry. Strzelanie odbyło się w kategorii: kula i śrut oraz młodzieżowej w kategorii kbks. Strzelanie odbyło się na wszystkich stanowiskach strzelnicy.

Zwycięzcami zawodów strzeleckich z okazji 40-lecia Koła zostali n/ w koledzy:
1. kol Franciszek WYLENŻEK- 37/ 50 pkt. - puchar zawodów - nagroda rzeczowa
2. kol. Piotr KOCOT- 35/ 50 pkt. - dyplom - nagroda rzeczowa
3. kol. Piotr KIOLBASA- 20/ 50 pkt. - dyplom - nagroda rzeczowa
4. kol. Marek PENDZIŃSKI- 19/ 50 pkt. - dyplom - nagroda rzeczowa
5. kol. Andrzej MUSZKIET- 19/ 50 pkt. - dyplom - nagroda rzeczowa
6. kol. Ryszard TIMEL- 19/ 50 pkt. - dyplom - nagroda rzeczowa
Zwycięzcą w strzelaniu kulowym został:
   Kolega Franciszek WYLENŻEK- 16/ 20 pkt.

Zwycięzcą w strzelaniu śrutowym został również:
   Kolega Franciszek WYLENŻEK- 20/ 50 pkt

W kategorii młodzieżowej kbks zwyciężyli :
1. Kocot Adam 41/ 100 pkt.
2. Ratuszny 36/ 100 pkt.
3. Kocot 34/ 100 pkt.
Z zaproszonych gości  I  miejsce oraz dyplom i nagrodę zdobył:
    Kolega Bernard KOCOT wynikiem 20/ 50 pkt.
  
Zgodnie z uchwałą Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Zarząd Koła wyróżnił z okazji 40- lecia powstania Koła nr 454 " Orzeł" n/ w kolegów:
1. Dyplomem i nagrodą rzeczową - kol. Aleksandra LEWCZUKA
2. Dyplomem i nagrodą rzeczową - kol. Jerzego LATOSIKA
3. Dyplomem i nagrodą rzeczową - kol. Polikarpa FIRĘ
4. Dyplomem i nagrodą rzeczową - kol. Jana SZCZEPAŃSKIEGO
5. Dyplomem i nagrodą rzeczową - kol. Zenona PISARKA
6. Dyplomem i nagrodą rzeczową - kol. Franciszka WYLENŻKA
- członków Zarządu, którzy odeszli z naszego Koła
Dyplomem wyróżnienia:

1. kol. Ryszard WOJTACHA
2. kol. Jan WOJTACHA
- za długoletnie materialne wsparcie oraz za udostępnienie siedziby na zebrania naszego Koła
Dyplomem:
1. kol. Jana WOJTACHA
2. kol. Piotra KOCOTA
3. kol. Jana SKORUPA
4. kol. Stanisława MARCZYK
W dniu 15.08. 1998 r. w godzinach popołudniowych odbyła się uroczystość obchodów 40- lecia naszego Koła w lokalu kol. Jana Wojtachy w Reptach Śl. na które zaproszono n/ w gości:
1. kol. Jan SUCHOROŃCZAK - Przewodniczący Wojew. Rady Łow. w Katowicach
2. kol. Włodzimierz CICHECKI - Przewodniczący Zarządu Wojew. PZŁ w Katowicach
3. kol. Paweł FABIAN - Z- ca Przewodniczącego Wojew. Rady Łow. w Katowicach
4. pan Zdzisław CHĘCINSKI -  Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek
5. płk. Szczepan SZCZEPKOWSKI - D- ca Jednostki Wojskowej 4117
6. mjr. Jerzy BŁASZKOWSKI - D- ca Jednostki Wojskowej 1290
7. pan Jerzy KOZAKIEWICZ - Przedstawiciel Rejonu Bytomsko- Tarnogórskiego
8. pan Piotr CYANKIWICZ - Przedstawiciel Rejonu Bytomsko- Tarnogórskiego
9. kol. Ignacy KAPUSTA - Przedstawiciel Rejonu Bytomsko- Tarnogórskiego
10. kol. Brunon BONCEL - Prezes Koła Łowieckiego Piekary Śl.
11. kol. Adam NOWAK - Prezes Koła Łowieckiego "Diana" Bytom
12. kol. Paweł HETMAŃCZYK - Prezes Koła Łowieckiego Świerklaniec
13. pan Andrzej PRUCNAL - Leśniczy Leśnictwa Stolarzowice
14. pan Waldemar KEMPNY -
15. pan Jarosław BRACHMAŃSKI -
16. kol. Bernard KOCOT - Właściciel Sklepu Myśliwskiego w Tarnowskich Górach
17. pan Tadeusz BIBIELA - Komendant Posterunku Policji w MIechowicach
W sezonie 1998/ 99 pozyskano ogółem:
1. Sarna rogacz - 11 szt.
2. Sarna koza - 8 szt.
3. Dzik - 9 szt.
4. Lis - 3 szt.
5. Zając - 12 szt.
6. Kaczka - 61 szt.
7. Bażant - 49 szt.
  

Statystyki www